logotype

Všeobecné podmínky

1. Úvod

Tyto všeobecné podmínky definují vzájemný vztah mezi klientem a pronajímatelem ubytování. Podmínky jsou pro všechny strany závazné a uhrazením zálohy klientem nabývají povahy smlouvy v souladu s platnými ustanoveními obecně závazných předpisů České republiky. Za smluvní závazek veškerých ubytovaných osob odpovídá klient (osoba), který objednávku podal nebo tyto Všeobecné podmínky podepsal.

2. Objednávka

Na základě objednávky emailem nebo telefonicky bude klientovi obratem sděleno, zda je daný termín volný. Po odsouhlasení termínu a ceny, zašle klient domluvenou rezervační zálohu na účet pronajímatele, č. ú. 2600112718/2010 (Fio banka), kterou zaplatí nejpozději do 3 pracovních dnů od odsouhlasení. Zároveň pronajímatel rezervuje požadovaný termín. Po připsání zálohové platby na účet bude klientovi zaslán email s potvrzení o úhradě.

Uhrazením zálohové faktury se objednávka stává závaznou a klient se tímto zavazuje dodržovat Všeobecné podmínky včetně storno poplatků. Pokud není záloha uhrazena v požadovaném termínu, bude tato skutečnost považována za zrušení objednávky a objekt bude uvolněn pro další zájemce.

3. Cena pobytu

Cena za pobyt je uvedena v ceníku.

Doplatek za celý pobyt včetně obecních poplatků (ubytovací a rekreační poplatek) bude uhrazen první den nástupu klienta k pobytu. V případě, že nebude doplatek uhrazen, pronajímatel si vyhrazujeme právo ubytování odmítnout a dále bude postupováno jako v případě stornování pobytu, viz bod 4.

Spotřeba elektrické energie a vody bude uhrazena po skončení pobytu v závislosti na spotřebě.

Při nástupu k pobytu se vybírá vratná kauce 2000 Kč pro případné poškození objektu a jeho vybavení. Kauce bude při ukončení pobytu vrácena, pokud nevzniknou během pobytu na objektu a jeho vybavení žádné škody. V případě poškození objektu nebo jeho vybavení bude kauce použita na úhradu vzniklé škody, v případě škody přesahující výši kauce, je klient povinen uhradit škody v plné výši.

Cena za ubytování zahrnuje : ubytování, povlečení, úschovnu kol a lyží a parkování.

Cena nezahrnuje : spotřebu elektrické energie a vody, ubytovací a rekreační poplatek, závěrečný úklid.

Klient je povinnen před ukončením pobytu a předáním objektu provést závěrečný úklid, který spočívá v úklidu kuchyňské linky, ledničky, vynesení odpadků, setření podlah a vysátí koberců. Za neprovedení závěrečného úklidu je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu ve výši 500 Kč.

Maximální počet osob, které mohou být v objektu ubytovány je daný objednávkou. Toto se vztahuje i na pozemek, který k objektu patří. Pokud v objektu nebo na pozemku objektu bude ubytován větší počet osob, vyhrazujeme si právo okamžitě bez náhrady pobyt ukončit.

4. Storno podmínky

V případě, že klient zruší závazně objednaný pobyt, budou nárokovány storno poplatky. Zrušení pobytu musí být provedeno písemnou formou emailem (pokud nebude dohodnuto s pronajímatelem jinak).

Storno poplatky:

 • 40 30 dnů před nástupem pobytu            25 % z ceny zálohy

 • 30 – 10 dnů před nástupem pobytu            50 % z ceny zálohy

 • méně než 10 dnů před nástupem pobytu    100 % ceny zálohy

Při přerušení pobytu nebo předčasném ukončení pobytu ze strany klienta se cena ani jakákoliv její část nevrací.

Při stornování pobytu ze strany klienta bude zbylá část zálohy vrácena do 5 pracovních dnů.

Při zrušení pobytu za strany provozovatele (vyšší moc, porucha objektu, vážná závada apod.) bude do 5 pracovních dnů klientovi vrácena celá záloha.

5. Povinnosti klienta

 • při pobytu se řídit těmito všeobecnými podmínkami

 • vyvarovat se jednání, která by vedla k poškozování objektu či jeho zařízení a vybavení

 • dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečně manipulovat s otevřeným ohněm apod.)

 • plně odpovídá za škody, které vznikly jeho zapřičiněním nebo zaviněním včetně všech ubytovaných v objektu

 • zjistí-li v průběhu pobytu jakoukoliv závadu, bez ohledu na to zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí pronajímatele

 • vyvarovat se činnostem, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid

 • všichni ubytovaní jsou plně odpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pobytu; provozovatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku ubytovaných

 • zavazuje se nezvyšovat přihlášený počet ubytovaných osob po celou dobu pobytu

 • po dobu pobytu udržovat objekt a jeho okolí v čistotě, odpad třídit do označených nádob (plast, sklo, papír, ostatní odpad)

 • uvnitř objektu je zakázáno kouřit

 • nedodržení podmínek ze strany ubytovaných může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady

6. Povinnosti pronajímatele

 • umožnit klientovi využití objektu po sjednanou dobu

 • předat klientovi při nástupu objekt v provozuschopném stavu, uklizený

 • poskytnout čisté a vyprané povlečení pro každé objednané lůžko

 • řešit oprávněné stížnosti a připomínky týkající se ubytování

 • být po dobu ubytování klientů dostupný na mobilním telefonu

 • pokud vznikne ze strany pronajímatele situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování, má pronajímatel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu

7. Reklamace

V případě zjištění závad bude klient uplatňovat reklamaci ihned na místě u pronajímatele, aby mohla být učiněna náprava. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

8. Závěrečná ustanovení

Všeobecné podmínky jsou platné od 1. února 2014, platnost je omezena vyhlášením nových Všeobecných podmínek.